شمش روی

محصولات > اکسید روی


آنالیز شمش روی

Zn

min % 99.99

Pb

Max 0.0045

Fe

0.0005

Cd

0.0010

Cu

0.0015Zn

min % 99.987

Pb

Max 0.0100

Fe

0.0005

Cd

0.0015

Cu

0.0015